Gemeente

Op deze pagina is achtergrond informatie te vinden over onze gemeente. Neemt u gerust contact op voor vragen of meer informatie.

Op de volgende pagina’s vindt u informatie over:

Over ons

De Protestantse Gemeente van de Ontmoetingskerk te Gorredijk is een kerkelijke gemeenschap en behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland en maakt deel uit van de classis Drachten.

Leden van de gemeente wonen behalve in Gorredijk ook in Hemrik, Jonkerslân, Jubbega, Langezwaag, Lippenhuizen, Wijnjewoude en Terwispel.
De kerkdiensten worden gehouden in de Ontmoetingskerk aan de Schansburg in Gorredijk.

Uitgangspunt voor onze gemeente is:

Wij willen een gemeente zijn van Jezus Christus die tijd neemt voor God en die tijd overhoudt voor mensen.

De gemeente wil een plek zijn voor geestelijke groei, waar God wordt verstaand als Liefde en Vrijheid, waar lessen voor het leven worden geleerd, waar een positieve houding wordt ontwikkeld door eerlijk met elkaar om te gaan en vreugde en verdriet te delen, waar trouw wordt geoefend en vriendschappen aangegaan, waar de beschadigde wordt geheeld, waar de rusteloze vrede kan vinden en de hulpeloze hulp, waar gewerkt wordt aan een leefbare toekomst voor deze wereld, waar moed wordt verzameld om het kwaad te weerstaan, waar deze waarheid aanbeden wordt: Jezus Christus is Heer.

De kerkenraad

De kerkenraad heeft tot taak de gemeente te bepalen bij de roeping van Christus, zoals verwoord in de Verklaring van Doel en Opdracht.
De kerkenraad bestaat uit ouderlingen met een pastorale taak, ouderlingen met een speciale taak, ouderling kerkrentmeesters en uit diakenen en de predikant. De ambtsdragers worden door de kerkenraad benoemd op voordracht van de gemeente. De kerkenraad kiest uit zijn midden een voorzitter. Om als gemeente en kerkenraad met elkaar in gesprek te komen en te blijven en om de onderlinge band te versterken wordt er jaarlijks tenminste één gemeenteavond gehouden.

Het moderamen
Het moderamen is te beschouwen als het dagelijks bestuur. Het bestaat uit de voorzitter van de kerkenraad, de scriba en de predikant. Het moderamen komt bijeen als de actualiteit dat vereist.


Het breed moderamen
Het breed moderamen wordt gevormd door de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, de voorzitters van het college van kerkrentmeesters en van het college van diakenen, en de predikant. Het breed moderamen stelt de agenda op voor de kerkenraadsvergadering, doet voorstellen aan de kerkenraad en is gemandateerd voor het nemen van beslissingen bij dringende situaties.