Gemeente

Diaconie Ontmoetingskerk Gorredijk

De protestantse kerk Nederland heeft de volgende regels in de kerkorde opgesteld:

Diakenen zijn in het bijzonder geroepen tot:

  • de dienst aan de Tafel van de Heer en het inzamelen en uitdelen van de liefdegaven;
  • de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid in gemeente en wereld;
  • toerusting van de gemeente tot het vervullen van haar diaconale roeping;
  • de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van diaconale aard.

Deze taken worden inderdaad door onze diaconie uitgevoerd. We verzorgen het avondmaal, collecteren iedere zondag voor goede doelen, zowel dichtbij als ver weg  . De totale opbrengsten van deze diaconale collectes komen rechtstreeks terecht bij deze goede doelen. Het beheer van onze “bezittingen” hebben we uitbesteed aan een kerkelijke (pacht) organisatie. Naast deze taken behoren ook de volgende activiteiten tot ons werkpakket:

Vervoer naar de kerkdiensten, verzorgen bloemengroet, gebedenboek. In oktober werken we mee aan de dienst tijdens werelddiaconaatzondag. Eens per jaar verzorgen we een maaltijd voor alleengaanden.

De missionaire werkgroep is een aantal jaren geleden opgegaan in de diaconie. We staan in direct contact met het WMO-loket van de gemeente en werken veel samen met humanitas. We hebben een bijzondere band met de voedselbank in Gorredijk waar we financieel aan bijdragen. We zijn van plan om 2 x per jaar (met bid- en met dankdag) voedsel in te zamelen voor de voedselbank. Waar mogelijk zal de diaconie ondersteuning bieden, zowel dichtbij als ver weg.

Onze diaconie bestaat op dit moment uit 9 diakenen. Naast wijkdiakenen die onderdeel zijn van het wijkteam kennen we ook nog de secretaris, de penningmeester, de voorzitter, en een speciale diaken voor armoede beleid. Naast de maandelijkse diaconie vergadering zijn de diakenen natuurlijk ook onderdeel van de kerkenraad en wordt maandelijks ook in deelgenomen aan de kerkenraad vergadering.  Mocht u vragen hebben voor de diaconie, schiet dan gerust een diaken aan of mail naar:  Diaconie@ontmoetingskergorredijk.nl