Praktische informatie

CORONA maatregelen
In het kort:
  • er is een looproute aangegeven en stoelen staan op 1,5 m (per huishouden) opgesteld
  • bij gezondheidsklachten niet aan de kerkdienst deelnemen.
  • bij de ingang wordt gevraagd naar uw gezondheid en worden uw handen ontsmet
  • vooraf aanmelden niet verplicht (alleen wanneer dat specifiek wordt vermeld bij een bijzondere dienst)
Aanmelden voor een bijzondere dienst

Indien bij een dienst vermeld staat dat aanmelden noodzakelijk is kan dat bij:
ds. Ron Lafeber, rmlafeber@home.nl of via 0513-856771.

Bevestiging en inzegening huwelijk

Trouwen is een feest! Het is bijzonder om Gods zegen over je huwelijk te vragen in een kerkdienst.
Wanneer een aanstaand bruidspaar kerkelijke inzegening van het huwelijk verlangt dient de scriba daarvan in kennis te worden gesteld. Ook levensverbintenissen van twee personen van hetzelfde geslacht kunnen voor Gods aangezicht worden ingezegend als een verbond van liefde en trouw, mits het personen betreft die een pastorale band met de gemeente van de Ontmoetingskerk hebben.
Het verzoek daartoe dient vroegtijdig, bij voorkeur 3 maanden voor de trouwdatum, bij de kerkenraad bekend te zijn. De kerkenraad kan vervolgens toestemming voor de kerkelijke inzegening verlenen en de plechtigheid kan dan verder in alle rust met het bruidspaar worden voorbereid.

Collecten

Tijdens de eredienst zijn er twee collecten. De eerste collecte is de diaconale collecte. De bestemming van deze collecte wordt toegelicht in de Lichtbron en op de nieuwsbrief. De tweede collecte is voor de eigen gemeente
Ieder najaar wordt er gecollecteerd voor het werelddiaconaat. Via de wijkteams ontvangt u de nodige informatie en uw gift wordt later door hen opgehaald. Met de opbrengst worden honderden projecten in alle delen van de wereld ondersteund. Zo kan geholpen worden waar geen helpers zijn.

Doopaangifte

Op het preekrooster staan de data voor de doopdiensten gepland. Graag horen we zo spoedig mogelijk van u als u uw zoon of dochter wilt laten dopen.
De aanvraag voor de bediening van de doop dient tijdig te worden gemeld bij de predikant of scriba. De predikant houdt dan samen met de wijkouderling of pastoraal medewerker een doopgesprek met de betreffende ouders of persoon die gedoopt wil worden.
Een doopdienst staat geheel in het teken van de bediening van de doop. Als er een doopaanvraag is wordt er door de predikant in overleg met de doopouders en eventueel de kerkenraad een doopdienst vastgesteld.

Financiele bijdragen

De kerk verkrijgt haar financiële middelen vooral door de vrijwillige bijdragen. Daartoe organiseert het college ieder jaar in januari de actie ‘Kerkbalans’. De gemeenteleden worden daarbij gevraagd een bijdrage toe te zeggen voor het lopende jaar.
Jaarlijks is er een Paas- en een oudejaarscollecte. Hiervoor worden acceptgirokaarten gelijk met het kerkblad bezorgd. De opbrengst van deze collecten is geheel bestemd voor de eigen gemeente.

Geboorte?

Bij gezinsuitbreiding ontvangt de kerkenraad graag een bericht van een geboorte.
Wanneer de kerkenraad bericht heeft ontvangen van een gezinsuitbreiding wordt er van dit heuglijke feit melding gemaakt in de eredienst en in de Lichtbron. Tijdens de dienst staat er dan een rode roos op de kansel die, na afloop van de dienst, door een diaken wordt bezorgd bij de ouders van de pasgeborene.

Hulp

De diaconie heeft een fonds voor financiële hulpvragen. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de voorzitter van de diaconie.

Mutaties

Uiteraard zijn er in een gemeente regelmatig mutaties. De Protestantse kerk in Nederland houdt de mutatie landelijk bij met het systeem Leden Registratie Protestantse Kerk (LRP). De ledenadministrateur zorgt voor de administratieve verwerking van deze mutaties op plaatselijk niveau.

Overlijden

Ook in droeve dagen willen we graag met elkaar meeleven. Als iemand overlijdt, moet er veel geregeld worden.
Een uitvaartplechtigheid is in principe een burgerlijke zaak, maar gebeurt toch vaak vanuit de kerk. Wanneer u een kerkelijke plechtigheid wenst dient u zo spoedig mogelijk de scriba of de predikant hiervan op de hoogte te stellen. Hierna kunnen de noodzakelijke voorbereidingen worden getroffen.

(vergader)ruimte in de kerk reserveren

Het gebruik van een ruimte in de kerk is mogelijk in overleg met de koster. Neem hiervoor contact op met de koster via: koster@ontmoetingskerkgorredijk.nl

Verhuizing

Verjaardagen en jubilea

De verjaardagen van gemeenteleden vanaf 80 jaar worden in de Lichtbron vermeld. De huwelijksjubilea van 25 jaar, 40 jaar en daarna van ieder volgende 5 jaar, worden ook in de Lichtbron vermeld, tenzij men op deze vermelding geen prijs stelt. In dat geval dient uw wijkteam daarvan tijdig op de hoogte te worden gebracht.

Vervoer naar de kerk

Voor wie slecht ter been is en toch graag naar de kerk wil is het mogelijk om te worden gehaald. In de informatiegids (zie Ledenpagina) en in de Lichtbron staat de naam van de contactpersoon.

Uitzending Kerkomroep / Youtube kanaal

De kerkdiensten zijn te beluisteren en te bekijken via Kerkomroep.nl. Ook wordt elke reguliere dienst uitgezonden via het YouTube kanaal van de kerk. Wanneer u geen verbinding krijgt met de live stream op deze website, dan is mogelijk het maximum bereikt van het kijkers abonnement. Wij raden u aan de link naar de YouTube uitzending, welke link staat vermeld onder de naam “klik hier om live te kijken via YouTube“, aan te klikken en de uitzending via YouTube te bekijken. Dit kan via onderstaande link
https://www.youtube.com/channel/UCk0zXeVKW7fFwYhMb5nLPaw
Na afloop van dienst verdwijnt deze van Youtube, maar u kunt de dienst later nog terug luisteren of (enkele dagen) bekijken via Kerkomroep.nl

Let op: Als er geen video uitzending beschikbaar is, is er ook geen YouTube uitzending. Dit kan tijdens begrafenissen het geval zijn.

Ziekte

Wij vragen u in geval van ziekte dit aan het wijkteam of de predikant door te geven. Bij opname in een ziekenhuis dient u er zelf voor te zorgen dat de predikant daarvan in kennis wordt gesteld. Ook wanneer u weer uit het ziekenhuis bent ontslagen willen we dit graag weten.
U kunt voor deze mededelingen ook contact opnemen met de scriba en/of het wijkteam.