Fusie nieuws

In de afgelopen weken is het overleg over de fusie tussen de gemeenten van Gorredijk en Lippenhuizen in een stroomversnelling gekomen. Het ziet er naar uit dat het gaat lukken om het kerkgebouw van Lippenhuizen over te dragen aan de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Daarmee is een belangrijke stap genomen en kan de draad weer worden opgepakt om de overige zaken te regelen.

Dat betekent dat de checklist met zaken die verzameld moeten worden voor een formele samenvoeging weer afgestoft en geactualiseerd kan worden. In de april vergadering van het Breed Moderamen zal de kerkenraad van Lippenhuizen verslag doen van de afspraken en de gevolgen voor de toekomst. De volgende stap is om de formele overdracht zaken goed voor te bereiden in samenspraak met deskundigen zoals de notaris en de specialisten van de classis.

Er is de kerkenraden alles aan gelegen om een zorgvuldig proces te doorlopen en daarvoor de nodige tijd te nemen. Desondanks streven we ernaar om het tijdpad zo in te regelen dat de fusie voor het einde van dit kalenderjaar een feit is. Daarmee hopen we dan een lange periode van overleg en voorbereiding te kunnen afronden en ons te kunnen richten op de nieuwe kansen voor de versterking van onze kerkgemeenschap.

In de volgende Gemeenteavond van 23 mei zullen we u als gemeenteleden verder bijpraten.