Herinrichting kerkgebouw

In januari van dit jaar heeft de werkgroep Herinrichting Kerkgebouw
(het H.I.K.-team) haar advies aan het college van kerkrentmeesters aangeboden. Hieronder vindt u de integrale tekst:

Aan: college van kerkrentmeesters Ontmoetingskerk Gorredijk
Van: werkgroep Herinrichting Kerkgebouw

Datum: 18 januari 2021

Betreft: Advies kerkgebouw

Op 13 januari 2021 heeft de werkgroep met het college van kerkrentmeesters de stand van zaken besproken over de plannen met betrekking tot verbouwing/herinrichting kerkgebouw.
Het college heeft aan de werkgroep gevraagd om een advies uit te brengen over de te nemen vervolgstappen.
Voordat we dit advies geven volgt hieronder nog een keer (globaal) het proces dat is doorlopen.

In december 2017 is door het breed moderamen aan een werkgroep gevraagd om advies uit te brengen over het gebouw.
Aandachtspunten hierin waren (zijn): achterstallig onderhoud,
de verouderde inrichting, akoestiek, achteruitgang kerkbezoek en gebruik (exploitatie).
Gevraagd werd om voor de komende tien jaren een goede oplossing te vinden.
In het voorjaar van 2018 heeft de werkgroep een enquête uitgebracht over de wensen en verwachtingen m.b.t. het gebouw en het gebruik daarvan.
De meeste reacties waren voor behoud van het gebouw, zorgen dat achterstallig onderhoud werd gepleegd, toiletgroepen werden vernieuwd en er met verstandig gebruik van de geldmiddelen
de ontvangsthal en de kerkzaal ‘uitnodigender’ werden gemaakt.
Daarna is door de werkgroep gesproken met de Stichting beheer kerkgebouw Noord-Nederland (SBKG) (Anno Vellinga). Hieruit zijn bruikbare adviezen gekomen.
In november 2018 is door de werkgroep een bezoek gebracht aan Trinitas in Heerenveen. Ook hier zijn we geïnspireerd geraakt over de inrichting en hebben we tips gekregen over het verbouwproces en de keuze van meubilair en vloeren.
Inmiddels waren we met tekeningen bezig over de toiletgroep en hebben we eind 2018 /begin 2019 een offerte traject gehad.
Uiteindelijk is het inzicht gekomen om het project groter aan te pakken en alles in één keer te doen (inclusief isolatie, duurzaamheid). In de zomer van 2019 zijn college van kerkrentmeesters en de werkgroep in gesprek gegaan met de SBKG en architect kerkgebouwen Syb Elderink.
In december 2019 heeft de architect zijn ideeën en uitgewerkte plattegronden en tekeningen gepresenteerd. Een complete verbouwing inclusief inrichting en inventaris zou richting 5 ton gaan.
Het college en de werkgroep hebben hierin prioriteiten aangegeven en
de conclusie getrokken dat de gewenste wijzigingen ongeveer 2 ton zouden kosten.

Op 26 februari 2020 zou een gemeenteavond plaatsvinden. Deze is uitgesteld naar 17 september 2020. Op deze gemeenteavond heeft het college van kerkrentmeesters een toelichting gegeven over de stand van zaken. Daarnaast is gesproken over de fusie met Lippenhuizen.
Dit kan ook een wijziging in de plannen veroorzaken.
De conclusie op de gemeenteavond was om enkele oplossingen concreter uit te werken en opnieuw te presenteren.

In maart 2020 kwam corona in het land en dat heeft tot op heden grote veranderingen in het maatschappelijke en kerkelijke leven teweeggebracht. Daardoor is het wijs om opnieuw naar de ambities en plannen te kijken.
Op 13 januari 2021 kwam de werkgroep tot de volgende conclusie:
Om nog een aantal jaren met plezier gebruik te kunnen maken van het huidige gebouw is het noodzakelijk om achterstallig onderhoud en veroudering op te lossen. Concreet:

  • Verwarming/ventilatie
  • Toiletgroep moderniseren (inclusief invalidentoilet)
  • Vochtprobleem opslag achter jeugdzaal
    Maak een budget hiervoor vrij en gebruik wat daarvan over is voor zichtbare opfrissing/modernisering van het gebouw.

Met vriendelijke groet,
De werkgroep Herinrichting Kerkgebouw.
Ritske Reitsma
Sytse van der Wal
Henny Pander
Froukje Jongsma
Rinse Spits
Arnout Batterink

Het advies, zoals verwoord door de werkgroep wordt door ons onderschreven en is als zodanig aan de kerkenraad voorgelegd.

Tijdens de kerkenraadsvergadering van 26 januari 2021 is het advies van het H.I.K – team ter sprake geweest. Om het advies beter te kunnen duiden hebben we de kerkenraad in februari 2021 aanvullende informatie gestuurd:
De door een architect opgestelde kostenraming voor een grondige verbouwing sluit, na enkele bijstellingen naar beneden, op een bedrag van in totaal € 285.560. Dit bedrag is echter nog exclusief:
– Vloerstoffering, wandstoffering, toneel en presentatiescherm
€ 76.545
– Inventaris € 84.051,44
– Akoestiekonderzoek € 3.327,50
Afgerond voor bovenstaande kosten € 450.000.

De kerkenraad heeft in de vergadering van februari 2021 besloten dat het nodige onderhoud van de verwarming, ventilatie doorgang kan vinden. Zo ook het oplossen/ uitvoeren van de vervanging van de toiletgroepen en van het achterstallig onderhoud.
Op korte termijn starten we met de aanpassingen/verbeteringen aan de verwarming/ventilatie. Door aanschaf van een ventilatiesysteem in combinatie met een warmte terugwin installatie is het mogelijk om coronaproof van ons kerkgebouw gebruik te maken. De aanpassingen zoals geschetst door de architect, zijn zeker niet van de baan.

Wij gaan verder met het ontwikkelen en vormgeven van de plannen die er liggen en houden u daarvan op de hoogte. Voor uitgebreidere informatie en of vragen kunt u bij het college terecht.

Met vriendelijke groet vanuit het College van Kerkrentmeesters

Halbe Holtman ( 06-24738844)
Thymen Romkema ( 06-41580400)
Ritske Reitsma ( 06-24562921)
Harma Verloop ( 06-20069305)