Reactie kerkenraad Prot. Gem. Gorredijk op de Nashville-verklaring

Begin januari kwam een Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring naar buiten. Het zal weinig mensen ontgaan zijn.

Een aantal orthodox-protestanten wilden hiermee uiteen zetten tegen wat zij zien als de tijdgeest wat hùn standpunt is t.a.v. huwelijk, homoseksualiteit en transgenderisme.

Er ontstond veel ophef.  Het manifest leek een duidelijk waardeoordeel uit te spreken, ging voorbij aan de worsteling die mensen met zichzelf kunnen hebben (gehad).  Homoseksualiteit is niet naar Gods bedoeling, je mag er dan ook zeker niet naar leven.

De tekst van het manifest suggereerde ook dat het mogelijk is om van deze gevoelens te genezen. Velen voelden zich hierdoor ontkend in wie zij zijn.

De scriba van de generale synode van de Prot. Kerk in Nederland, ds. de Reuver, deed een verklaring uitgaan waarin hij hiertegen duidelijk stelling nam :

De Prot. Kerk in Nederland spreekt geen waardoordeel uit over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen 

De Nashville-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten en pastoraal onverantwoord.

In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en zich thuis mag voelen.

Hij schrijft ook :

Dit gesprek is sowieso niet gediend met verklaringen en statements over en weer, maar komt alleen verder als het op een veilige manier gevoerd wordt op de plek waar het thuishoort, namelijk in de gemeente. Het kan alleen in een open houding waarin ruimte is voor ieder om zich uit te spreken en gehoord te worden.

Als kerkenraad van de Ontmoetingskerk willen we de woorden van ds. de Reuver van harte onderstrepen en duidelijk maken dat iedereen, ongeacht geaardheid of gender, zich bij ons veilig mag voelen en als volwaardig lid deel uitmaakt van onze gemeente.