Nieuws uit de kerkenraad

De afgelopen periode heeft de kerkenraad, in verband met de voortgang in het beroepingswerk, twee keer, vrij snel achter elkaar vergaderd, op 28 februari en 14 maart.

Op 28 februari is een gewone kerkenraadsvergadering gehouden. Er is, op voorstel van het college van kerkrentmeesters, gesproken over de verkoop van de pastorie aan de Lammert Heeringastrjitte en de aankoop van een andere woning die geschikt is als pastorie en die
onderhouds- en energiegebruiksvriendelijker is. De kerkenraad heeft ingestemd met zowel de verkoop van de oude pastorie als de aankoop van een nieuwe pastorie.

Verzoeken om kerkelijke inzegening huwelijken

Er zijn 3 verzoeken om kerkelijke inzegening van het huwelijk
binnengekomen.

  • Anke Andela en Reyer Frank van der Steege, Hegedyk 38a, 19 mei 2017
  • Anne-lys Herder en Hilbrand Hiemstra, Weinterp 78, 30 juni 2017
  • Wilma van der Ploeg en Henk van der Veer, Doalhôf 32, 6 oktober 2017

De kerkenraad heeft met blijdschap ingestemd met de drie kerkelijke inzegeningen.

Kerkordewijzigingen

Van de landelijke kerkorganisatie zijn voorstellen tot kerkordewijzigingen binnengekomen onder de noemer ‘Kerk 2025’. Deze voorstellen zijn in de kerkenraadsvergadering besproken.

De belangrijkste wijziging is de reorganisatie van de huidige 75 classes naar 11 nieuw te vormen classes. Deze staan dan elk onder leiding van een nieuw te benoemen classispredikant, die onder andere elke 4 jaar iedere kerkelijke gemeente in de classis zal bezoeken. Dit komt dan in
plaats van de huidige visitatie.

De overige wijzigingen bieden oplossingen voor de problemen die kunnen ontstaan bij een verdere daling van het aantal kerkleden. De kerkenraad is akkoord gegaan met de voorgestelde wijzigingen.

Opvolging Thomas Swart en Tiny de Haan

Omdat over een aantal maanden Tiny de Haan en Thomas Swart beiden stoppen als voorzitter, respectievelijk van het college van kerkrentmeesters en van de kerkenraad, werden er door de kerkenraad een aantal namen van geschikte kandidaten genoemd. Het moderamen gaat hiermee aan de slag en houdt hierbij ook in gedachten dat er nog een aantal vacatures is in de kerkenraad.

14 maart: beroepingswerk onder de aandacht

De kerkenraadsvergadering van 14 maart stond hoofdzakelijk in het teken van het beroepingswerk. Hierbij was dan ook de voltallige beroepingscommissie en onze consulent, ds. Bertjan van de Lagemaat, aanwezig. De voorzitter van de beroepingscommissie Arnout Batterink
vertelde aan de hand van een PowerPointpresentatie hoe de beroepingscommissie te werk is gegaan en tot een uiteindelijke predikantskeuze is gekomen. De commissie heeft hierbij actieve en passieve steun gekregen van het mobiliteitscentrum van de PKN.

De kerkenraad is onder de indruk van de werkwijze en de afspraken die de commissieleden onderling gemaakt hebben. We kwamen tot de conclusie dat de beroepingscommissie zeer zorgvuldig en weloverwogen tot haar voorstel van de te beroepen predikant gekomen is.

De kerkenraad is unaniem akkoord gegaan met de voordracht van de beroepingscommissie.
Hierna gaf ds. Van de Lagemaat uitleg over de rest van de te volgen procedure en werden kort enkele organisatorische punten voor de gemeenteavond besproken.

Namens de kerkenraad, Bart van der Steege, scriba